蜂須賀櫻


蜂須賀櫻・・・。
蜂須賀櫻・・・。 posted by (C)tokushima2000
四国霊場八十八箇所 第8番札所 熊谷寺 蜂須賀櫻

マザー牧場


マザー牧場菜の花02.jpg
マザー牧場の菜の花と桜

郭沫若公園


郭沫若公園01.jpg
郭沫若公園のシバザクラ

四国八十八箇所霊場


霊山寺入り口.jpg
四国八十八箇所霊場1番札所 霊山寺
四国遍路の記録第1番 竺和山 一乗院 霊山寺

3番山門.jpg
四国八十八箇所霊場 3番札所 金泉寺山門
四国遍路の記録第3番 亀光山 釈迦院 金泉寺

四国霊場 第5番 地蔵寺・・・。
四国霊場 第5番 地蔵寺・・・。 posted by (C)tokushima2000
四国八十八箇所霊場 5番札所 地蔵寺本堂
四国遍路の記録第5番 無尽山 荘厳院 地蔵寺

立江寺.jpg
四国八十八箇所霊場19番札所 立江寺
四国遍路の記録第19番 橋池山 摩尼院 立江寺

鶴林寺.jpg
四国八十八箇所霊場20番札所 鶴林寺
四国遍路の記録第20番 霊鷲山 宝珠院 鶴林寺

53-001.jpg
四国八十八箇所霊場53番 円明寺
四国遍路の記録 ⇒ 第53番 須賀山 正智院 円明寺

54延命寺.jpg
四国八十八箇所霊場54番札所延命寺
四国遍路の記録 ⇒ 第54番 近見山 宝鐘院 延命寺

78郷照寺.jpg
四国八十八箇所霊場78番札所 郷照寺
四国遍路の記録 ⇒ 第78番 仏光山 広徳院 郷照寺

牛鬼.jpg
四国八十八箇所霊場 82番札所根来寺の牛鬼像
四国遍路の記録 ⇒ 第82番 青峰山 千手院 根香寺

88大窪寺山門.jpg
四国八十八箇所霊場88番札所 大窪寺山門
四国遍路の記録 ⇒ 第88番 医王山 遍照光院 大窪寺

HASIKURA.jpg
四国別格霊場第15番 箸蔵寺

中山法華経寺


法華経寺.jpg
中山法華経寺
日々是実践市川市 桜満開

蓮華.jpg
中山法華経寺 龍王池の蓮華

大内宿


大内宿01.jpg
大内宿全景

葛飾八幡宮


初卯祭.jpg
葛飾八幡宮初卯祭
日々是実践 ⇒ 葛飾八幡宮 「節分会」「初卯祭」

千本銀杏.jpg 千本銀杏の黄葉
市川探検隊 ⇒ 葛飾八幡宮

随心門越しの黄葉.jpg 参道 随心門越しの黄葉

×

この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。